Blog

ایزوتیازولین

شرکت پتروشیمی دانشمند با بکارگیری افراد متخصص و مجرب سعی در ارائه بهترین کیفیت و قیمت مناسب است ایزوتیازولین ایزوتیازولینون (گاهی اوقات isothiazolone)یک ترکیب شیمیایی هتروسیتیکل مربوط به isothiazole است. در مقایسه با بسیاری از هتروسیتکل های ساده دیگر کشف آن نسبتاً اخیر است، با گزارش هایی که برای اولین بار در دهه ۱۹۶۰ ظاهر می شوند.[۱] خود ترکیب هیچ کاربردContinue reading “ایزوتیازولین”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: