ایزوتیازولین

شرکت پتروشیمی دانشمند با بکارگیری افراد متخصص و مجرب سعی در ارائه بهترین کیفیت و قیمت مناسب است ایزوتیازولین ایزوتیازولینون (گاهی اوقات isothiazolone)یک ترکیب شیمیایی هتروسیتیکل مربوط به isothiazole است. در مقایسه با بسیاری از هتروسیتکل های ساده دیگر کشف آن نسبتاً اخیر است، با گزارش هایی که برای اولین بار در دهه ۱۹۶۰ ظاهر می شوند.[۱] خود ترکیب هیچ کاربردContinue reading “ایزوتیازولین”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”

Create your website with WordPress.com
Get started