ایزوتیازولین

شرکت پتروشیمی دانشمند با بکارگیری افراد متخصص و مجرب سعی در ارائه بهترین کیفیت و قیمت مناسب است

ایزوتیازولین

ایزوتیازولینون (گاهی اوقات isothiazolone)یک ترکیب شیمیایی هتروسیتیکل مربوط به isothiazole است. در مقایسه با بسیاری از هتروسیتکل های ساده دیگر کشف آن نسبتاً اخیر است، با گزارش هایی که برای اولین بار در دهه ۱۹۶۰ ظاهر می شوند.[۱] خود ترکیب هیچ کاربرد ندارد، با این حال مشتقات آن به طور گسترده ای به عنوان بیوسید استفاده می شوند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: